Wie zijn wij

Wij zijn een school voor leerlingen die in het basisonderwijs om uiteenlopende redenen niet op hun plek zijn. De Driesprong is een oecumenische maar tevens een multiculturele school. Bij ons zijn alle kinderen met hun diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen welkom. Uitgangspunt van ons onderwijs is dat we de eigenheid van het kind accepteren. We dragen zorg voor een gestructureerd schoolklimaat, bieden veiligheid en hebben respect voor elkaar. De leerkracht vervult hierbij een voorbeeldfunctie.

Zowel voor ouders als voor kinderen zijn we een betrouwbare partner. Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden van het kind en bieden een structuur die gericht is op het maximaal haalbare van ieder individueel kind. Of uw kind nou naar een school voor speciaal basisonderwijs of een gewone basisschool gaat, beide type scholen hebben dezelfde kerndoelen. Dit zijn doelen die aangeven wat uw kind aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen, bijvoorbeeld op het gebied van taal en rekenen.

Wij realiseren onze doelen door:

 • Schoolbrede inzet van de methode PBS (Positive behavior support).
 • Het expliciet aanleren van positief gedrag.
 • Het accent te leggen op positieve benadering en het waarderen van de sterke kant van het kind.
 • Het bieden van positieve feedback.
 • Het hanteren van duidelijke regels en structuur.
 • Het kind een reëel beeld bieden van zijn of haar mogelijkheden.
 • Het handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.
 • Het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor elke leerling.
 • Het vergroten van competenties van leerkrachten in het kader van passend onderwijs door ondersteuning en coaching van zorgcoördinator.
 • Het bieden van onderwijs, waarbij de kinderen kunnen leren dat geen mens hetzelfde is, maar wel gelijkwaardig. (Goed burgerschap).
 • Het stimuleren tot zelfstandig handelen van de leerlingen.
 • Een goede verhouding tussen de aandacht voor cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de creatieve ontwikkeling.
 • Het afstemmen van het klassenmanagement en schoolmanagement, waarbij sprake is van een planmatige aansturing door het managementteam.
 • Het vergroten van onze leeropbrengsten door in te zetten op ontwikkelteams, welke de kwaliteit van het onderwijs waarborgen en waar nodig verbeteren.

Schoolgids

In onze schoolgids vindt u praktische informatie over onze school zoals lestijden en schoolafspraken maar ook informatie over de manier waarop we invulling geven aan ons onderwijs en zorg, regelingen ten aanzien van een veilig schoolklimaat, invulling aan de samenwerking met ouders en belangrijke samenwerkingspartners en  contactpersonen.

Team

Het team bestaat uit:

Managementteam

DirecteurSandra Kooks (ma, di, do, vr) 
ManagementassistentAstrid Henraat: (ma, di, do, vr)
ZorgcoördinatorChristien Kraak (ma, di, vrij en do om de week) 
PsycholoogLotte Raat (ma, di, do, vr)

Groepsleerkrachten

Wietske van Ittersum  Groep Ster (ma om de week vrij, di, wo, do, vr)    
Youssra SalhiGroep Komeet (ma t/m vr)
Femke Blom Groep Meteoor (ma, di, wo)
Nadia AkachkachGroep Meteoor (do, vr)     
Larissa KraaikampGroep Zon (ma t/m vr)  
Carmen de Groot Groep Neptunus (ma, di, wo, vr)
Marcel LouisGroep Pluto (ma t/m vr)
Carolina den HeetenGroep Mercurius (ma t/m vr)
Shannon Schuttrups  Zwangerschapsverlof

Onderwijsondersteunend personeel

Creatief begeleidsterMarjolijn Akkermans (ma, di)
LogopedisteVacature
ConciërgeHans Uil (ma, di, wo, do) 
ICTNadia Milovic (di)
Rinus Goede (wo) 

Onderwijsassistenten/ leerkrachtondersteuners

Nina Geel(di, wo, do, vr)
Daisy Osinga(ma t/m vr)
Nanda Singh(do, vr)
Lycette van Dams(ma, di, wo)
Brechtje Schelberg(ma, di, do, vr)
Nadia Milovic(wo)
Sakina Bouzelmat(ma t/m vr) 

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs

Evert Prins(di, vr)

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad, met ouders en personeel, die mag meekijken bij het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR heeft formeel advies- en instemmingsrecht op inhoudelijke (beleids-)veranderingen die het bevoegd gezag (d.w.z. de directeur) wil doorvoeren. OP welke is bij Wet bepaald.

GMR

Omdat De Driesprong deel uitmaakt van de Stichting Kolom heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van deze stichting veel invloed op het beleid van de gezamenlijke scholen, dus ook van De Driesprong. De Driesprong heeft in de GMR op dit moment geen vertegenwoordiger. De ruimte om invloed op beleid uit te oefenen door de MR van De Driesprong wordt hierdoor begrenst.

Openbaar

De vergaderingen van de MR van De Driesprong en de GMR van Kolom zijn openbaar tenzij (soms ter plekke) anders wordt aangegeven. Ouders en leerkrachten kunnen zaken onder de aandacht van de MR brengen door het sturen van een E-mail of brief.

Voor het functioneren van de MR zijn landelijk reglementen en statuten vastgesteld. De MR kan met of zonder de directeur vergaderen, de MR geeft instemming- en/of advies op de stukken die haar ter beschikking worden gesteld.

Overleg

Minder formeel en in de praktijk van De Driesprong werkt de Medezeggenschapsraad ook als een vorm van overleg en ‘vinger aan de pols’ tussen de school en ouders. Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Deze verslagen zijn op verzoek in te lezen. Neemt u hiervoor contact op met de MR.

U kunt contact opnemen met de MR door een mail te sturen aan mr@sbo-driespong.nl