Wat bieden wij

Het SBO is bedoeld voor leerlingen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben op het gebied van leren en/of gedrag. De leerlingen zitten in kleinere groepen, er is veel individuele aandacht en er zijn extra voorzieningen.. Hierdoor kan het SBO gespecialiseerde hulp bieden aan leerlingen die dit – soms tijdelijk – nodig hebben. Een SBO-school biedt leerlingen structuur, veiligheid en gaat uit van een positieve benadering. Binnen het SBO kunnen specialisten ondersteuning bieden, zoals bij het rekenen of lezen.

Ook bestaat de mogelijkheid voor het geven van bijvoorbeeld logopedie of speltherapie. De begeleidingscommissie van de school houdt de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Het SBO heeft dezelfde kerndoelen als reguliere basisscholen, maar leerlingen krijgen meer tijd om deze te bereiken. Het SBO is een vorm van Primair Onderwijs en valt onder de Wet voor PO.

Schoolondersteunings-profiel

Met het schoolondersteuningsprofiel willen wij ouders en verzorgers duidelijk maken welke (extra) ondersteuning onze school biedt. Dit document is aanvullend op het schoolplan én het zorgplan van onze school. Dit document geeft slechts een beknopte weergave van ons ondersteuningsaanbod. Voor specifieke vragen kunt u altijd contact opnemen met de school.

Leerlingvolgsysteem

Wij werken met een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarbij we de ontwikkelingen en prognoses goed kunnen monitoren. Op de Driesprong wordt gewerkt met het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. Parnassys wordt onder andere gebruikt voor de leerlingadministratie, absentie, registreren van methodetoetsen en methodeonafhankelijke toetsen, groepsplannen, individuele handelingsplannen en voor het opslaan van verslagen van externen.

Swis Suite: Incidentregistratie
Wij zijn een PBS school (Positive Behavior Support (PBS) is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag).

Ontwikkelingsperspectief

Voor iedere individuele leerling wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit plan beschrijft welke didactische en pedagogische doelen wij haalbaar achten voor uw kind en op welke wijze wij deze doelen proberen te bereiken. Door de leerlingen goed en regelmatig te volgen in hun ontwikkelingen, is het mogelijk om snel in te springen op eventueel veranderende onderwijsbehoeften van uw kind. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per jaar aangevuld en besproken met ouders. Daaruit voortvloeiend kijken de leerkracht en intern begeleider op groepsniveau naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen en worden er voor de verschillende vakken groepsoverzichten en groepsplannen opgesteld, uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Zorgplan

Extra ondersteuning

Elke groep krijgt, voor zover mogelijk, ondersteuning van de onderwijsassistenten of een RT-leerkracht. Ook bieden wij een leer- en werkplaats aan stagiaires van de Pabo of opleiding tot onderwijsassistent. Specialisten bieden extra ondersteuning aan leerlingen, ouders en medewerkers

 • Orthopedagoog voor psychodiagnostisch onderzoek of verwijzing naar een externe instantie.
 • Creatief begeleider voor leerlingen die extra zorg nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied.
 • Dyslexiebehandelaar voor behandelingen vanuit de vergoede zorg. – Kinderoefentherapeut voor leerlingen die extra zorg nodig hebben op grof en/of fijn motorisch gebied.
 • Externe begeleiding voor leerlingen met specifieke problematiek.
 • Logopedist voor begeleiding bij spraak-taal moeilijkheden.
 • Schoolarts voor het volgen van de medische ontwikkeling en eventueel het doorverwijzen naar specialistische medische zorg.
 • Ouder Kindadviseur en ouder kind team.
 • Kind en motoriek voor begeleiding bij motorische ontwikkeling.

Extra ondersteuning vanuit de gemeente
Voor de kinderen die naast bovenstaande hulp, nog aanvullende hulp nodig hebben, wordt er extra financiering vanuit de gemeente Amsterdam, Specialistische jeugdhulp voor speciaal onderwijs (SJSO), aangeboden. Deze middelen worden ingezet om specialistische hulp in te schakelen op medisch, gedragsmatig of sociaal-emotioneel gebied. (Fibbe)

Buitenschoolse activiteiten en werkweek

Lesaanbod

Ons lesaanbod is onderverdeeld in de volgende vakgebieden

 • Taal en spelling
 • Rekenen
 • Technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat
 • Wereldoriëntatie, cultuur en burgerschap
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Bewegingsonderwijs en bevorderen gezond gedrag

Op De Driesprong worden voor de vier hoofd vakgebieden (technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen) de leerlijnen vastgesteld. (1,0 / 0,75 / 0,50)

Praktisch lesaanbod Op de Driesprong hebben we leerlingen die uitstromen naar een meer praktische vorm van onderwijs of toekomstig werkveld. Praktisch werken is voor veel leerlingen een waardevolle aanvulling op het theoretische lesaanbod. Het aanbod van praktisch onderwijs is in ontwikkeling voor de verschillende vakgebieden. Op dit moment worden er diverse lessen praktisch onderwijs aangeboden op het gebied van natuur- en cultuureducatie. Daarnaast wordt tijdens projectweken gewerkt aan een thema door middel van praktisch onderwijs.

Opbrengsten en uitstroom

Opbrengsten: We analyseren de leeropbrengsten van onze leerlingen twee keer per jaar. Hierdoor hebben we goed zicht op de leerontwikkelingen van onze leerlingen. Hierdoor kunnen we ervoor zorgdragen dat de resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool tenminste liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht.

De uitstroom van leerlingen van de eindgroep van De Driesprong gaat voornamelijk naar drie richtingen binnen het voortgezet onderwijs. 1. HAVO & VWO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs & Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs ) Afhankelijk van het leerniveau van uw kind, kan er gekozen worden voor de HAVO of het VWO of een combinatieklas. 2. VMBO (Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs) Hier bestaat er, afhankelijk van het leerniveau van uw kind, keuze uit verschillende leerwegen, te weten Basisberoepsgerichte-, Kaderberoepsgerichte-, gemengde- en Theoretische Leerweg. 3. Praktijkonderwijs: Deze vorm van opleiding is, zoals de naam al aangeeft, sterk gericht op de praktijk. Het onderwijsprogramma bevat veel praktijkvakken zoals koken, hout- en metaal bewerken, fietstechniek of schilderen. Tijdens de opleiding doen de leerlingen al werkervaringen op door stages te lopen bij verschillende bedrijven of instellingen. Per schooljaar registreren we de uitstroom van onze schoolverlaters

Burgerschap en PBS

Op SBO de Driesprong staat de eigenheid van het kind centraal. Wij bieden onderwijs aan leerlingen uit de verschillende aangrenzende wijken binnen Amsterdam en de Haarlemmermeer. Onze school vormt dan ook een goede afspiegeling van onze pluriforme samenleving. We hebben respect voor elkaars opvattingen en verschillen en alle kinderen zijn met hun diverse culturele achtergronden en geloofsovertuigingen welkom op onze school. Dit doen we door een gestructureerd schoolklimaat te bieden waarin veiligheid en respect voorop staan. De leerkracht vervult hierbij een voorbeeldfunctie. 

Vanuit de basiswaarden van de Driesprong: vertrouwen, verantwoordelijk en vriendelijk, bieden we een veilige leeromgeving. Deze omgeving fungeert als oefenplaats voor het aanleren van de sociale en maatschappelijke competenties, die de leerlingen nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving. 

Binnen ons onderwijs creëren we een leerrijke omgeving waar ruimte is voor het bijbrengen van kennis van de wereld en kennis over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat, waar ruimte is voor ontwikkeling van de eigen identiteit maar ook de verantwoordelijkheid voor elkaar en de eigen leefomgeving. Een plek waar onze leerlingen kunnen leren wie ze zijn, dat geen mens hetzelfde is, maar we wel allemaal gelijkwaardig zijn.     

Met de schoolbrede aanpak op het gebied van gedrag School Wide Positive Behavior Support (SWPBS of kort genoemd PBS) krijgen wij als schoolteam concrete tools in handen om samen met de kinderen te bouwen aan een duurzaam en positief schoolklimaat. Doel hiervan is om een veilige omgeving te creëren waarin sociaal gedrag van leerlingen toeneemt en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Het belonen van het gewenste gedrag staat hierbij centraal.

SOP (School ondersteuningsprofiel)

Wij werken met de 3 V’s

 • Vertrouwen
 • Vriendelijk
 • Verantwoordelijk

Dit is een onderdeel van de schoolbrede aanpak PBS.