Leren voor het leven!

Een prachtige school in een bijzondere omgeving. Landelijk gelegen aan de rand van Amsterdam, geven wij in alle rust les aan onze leerlingen. Stuk voor stuk unieke kinderen met veel potentieel. SBO De Driesprong is een school voor speciaal basisonderwijs. Bij ons leert uw kind op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. Welkom op onze school!

Onze school

Op SBO De Driesprong krijgt uw kind veel aandacht. De groepen zijn kleiner dan in het reguliere basisonderwijs. Wij bieden uw kind een uitgebreid zorgsysteem. Ieder kind heeft een eigen manier van leren en een eigen benadering nodig om het leerproces te optimaliseren. Het is ons doel om te zorgen voor dat optimale leerklimaat voor uw kind!

Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is voorwaardelijk en ondersteunend voor het leerproces. We gaan uit van de mogelijkheden en bieden een structuur die gericht is op een positieve benadering van uw kind. Dit komt terug in onze kernwaarden: vriendelijk, verantwoordelijk en vertrouwen.

Pedagogisch klimaat

Onderwijs bieden aan uw kind betekent dat we als team ervoor willen zorgen dat we uw kind datgene bieden dat nodig is om zo goed mogelijk te leren. Leren begint met een goed en veilig schoolklimaat. Uw kind moet zich fijn voelen in de klas maar ook op het schoolplein, in de gangen en zelfs thuis, wanneer het contact vaak verder gaat tijdens het buitenspelen of via Whatsapp, Instagram of andere sociale media. Wij werken met de brede schoolaanpak PBS (Positive Behavior Support ) voor een positief en veilig schoolklimaat

Elk kind zie ik mooie stappen maken

Leerkracht groep 3/4


Projectonderwijs

Op school geven we, naast de reguliere lessen, ook projectlessen. We geven hierbij een aantal keer per jaar op een praktische manier invulling aan de thema’s en combineren, waar mogelijk, verschillende vakgebieden met elkaar zoals wereldoriëntatie, creatieve vakken, culturele uitjes en onderdelen van het overige lesprogramma. Deze projectperiode sluiten we feestelijk af samen met de ouders.

Basisvaardigheden

Zorgstructuur

Op de Driesprong hebben we een team deskundigen om de zorg rondom uw kind goed vorm te geven.  Bijvoorbeeld op het gebied van logopedie, sociale vaardigheidstraining, fysiotherapie of creatieve begeleiding.

Wij werken met een uitgebreid leerlingvolgsysteem waarbij we de ontwikkelingen en prognoses goed kunnen monitoren. Tijdens de schoolloopbaan wordt de leerling regelmatig besproken. Aan de hand van de observaties en diverse toetsmomenten wordt de aangeboden stof aangepast aan de mogelijkheden van het kind. Door middel van vroegtijdige signalering worden leerlingen , wanneer er zorgen zijn of ontwikkelingen die tot zorg kunnen leiden, direct besproken binnen het zorgteam. Deze geeft de leerkracht vervolgens advies. Elke 6 weken vindt er een Zorgbreedteoverleg (ZBO) plaats, waarbij de leerlingen worden besproken die extra ondersteuningsbehoeften hebben. Aan de hand van dit ZBO overleg kan een leerling ook verwezen worden naar een externe hulpverlener.

Kom werken bij Kolom

Werken in het speciaal (basis- en voortgezet) onderwijs is, samen met je team, het optimale uit elke leerling halen. Met alle aanwezige expertise onderzoeken naar wat voor juist die leerling goed werkt. Met kleine stapjes en soms met nog kleinere stapjes.

Belangrijke dagen

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.