MR
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad, met ouders en personeel, die mag meekijken bij het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De MR heeft formeel advies- en instemmingsrecht op inhoudelijke (beleids-)veranderingen die het bevoegd gezag (d.w.z. de directeur) wil doorvoeren. OP welke is bij Wet bepaald.
 
GMR 
Omdat De Driesprong deel uitmaakt van de Stichting Kolom heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van deze stichting veel invloed op het beleid van de gezamenlijke scholen, dus ook van De Driesprong. De Driesprong heeft in de GMR op dit moment geen vertegenwoordiger. De ruimte om invloed op beleid uit te oefenen door de MR van De Driespong wordt hierdoor begrenst. 
 
Openbaar
De vergaderingen van de MR van De Driespong en de GMR van Kolom zijn openbaar tenzij (soms ter plekke) anders wordt aangegeven. Ouders en leerkrachten kunnen zaken onder de aandacht van de MR brengen door het sturen van een E-mail of brief. 
Voor het functioneren van de MR zijn landelijk regelementen en statuten vastgesteld. De MR kan met of zonder de directeur vergaderen, de MR geeft instemming- en/of advies op de stukken die haar ter beschikking worden gesteld.
 
Overleg 
Minder formeel en in de praktijk van De Driespong werkt de Medezeggenschapsraad ook als een vorm van overleg en ‘vinger aan de pols’ tussen de school en ouders. 
 
Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt. Deze verslagen zijn op verzoek in te lezen. Neemt u hiervoor contact op met de MR. 

Contact met de MR 

U kunt een brief sturen via het postvakje bij de administratie of een mail te sturen aan mr@sbo-driespong.nl